Add MySQL Driver on JBoss Wildfly

เนื่องจากตัว Wildfly นั้น bundle H2ซึ่งเป็น In memory database มาให้ซึ่งมันเหมาะกับการใช้งานขั่วคราว เพราะเวลามัน Restart ข้อมูลที่เราใช้งานไปมันก็จะหายไปด้วย

ดังนั้นก็เลยต้องทำการเพิ่ม Driver ข้อ Database ยี่ห้อที่เราต้องการใช้งานจริงลงไป ในตัวอย่างที่ผมทำ ผมเลือกใช้ MySQL นะครับ

เริ่มจากไป download MySQL Driver for Java จากเวบ MySQL เอง https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/

หลังจากนั้นให้เรา path ไปยังตัว Wildfly ไปยัง <wildfly>/modules/

แล้วทำการสร้าง directory ดังนี้ com/mysql/main ดังนั้นเราจะได้โครงสร้างดังนี้ <wildfly>/modules/com/mysql/main  หลังจากนั้นให้นำตัว driver ที่ได้ download เอาไว้มาใส่ไว้ตรงตำแหน่งนี้ (mysql-connector-java-x.x.xx-bin.jar)

หลังจากนั้นก็สร้างไฟล์ module.xml อีกหนึ่งไฟล์โดยข้างในมีเนื้อตามนี้

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module xmlns="urn:jboss:module:1.0" name="com.mysql">
  <resources>
    <resource-root path="mysql-connector-java-5.1.38-bin.jar"/>
  </resources>
  <dependencies>
    <module name="javax.api"/>
    <module name="javax.transaction.api"/>
  </dependencies>
</module>

แล้วทำการบันทีก

หลังจากนั้นให้ทำการ Restart ตัว Wildfly รอบนึง

พอ Server up ให้เราเข้าไปยัง JBoss CLI เพื่อทำการสร้าง  Datasource กันครับ

cd ./<wildfly>/bin/jboss-cli.sh

หลังจากนั้นให้สร้าง mysql datasource  ด้วย command  ดังนี้เป็นอันเสร็จขั้นตอน

/subsystem=datasources/jdbc-driver=mysql:add(driver-name=mysql,driver-module-name=com.mysql,driver-xa-datasource-class-name=com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlXADataSource)

0 thoughts on “Add MySQL Driver on JBoss Wildfly”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *